ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu

HỆ THỐNG

QUẢN LÝ SẢN XUẤT - KINH DOANH


Hệ thống quản lý sản xuất-kinh doanh của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung Ương được xây dựng nhằm mục đích ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo sản xuất, kinh doanh của Công ty. Hệ thống bao gồm các phần mềm sau:

1.      Phần mềm quản lý bán hàng, hàng hoá:

-          Quản lý số lượng, chủng loại hàng hoá tại các kho của CT, Chi nhánh, các đơn vị

-          Số lượng hàng hoá xuất bán cho khách hàng

-          Số lượng, chủng loại hàng gửi bán tại các đại lý

-          Quản lý tiền mặt tại các đơn vị

-          Quản lý tiền gửi ngân hàng của các đơn vị

-          Quản lý công nợ phải trả khách hàng

-          Công nợ phải thu của khách hàng, công nợ quá hạn

-          Công nợ phải thu nội bộ: thu tạm ứng, hoàn ứng,…

-          Các khoản phát sinh trong kỳ (tăng, giảm)

2.      Phần mềm quản lý sản xuất:

-          Quản lý số lượng, chủng loại NL, PG, dung môi tại CT và tại 3 Chi nhánh

-          Quản lý số lượng chủng loại hàng sản xuất trong ngày của các xưởng

-          Quyết toán sản xuất

-          Theo dõi chất lượng của các sản phẩm theo từng lô, mẻ sản xuất

3.      Phần mềm quản lý chất lượng sản phẩm:

-          Quản lý chất lượng nguyên liệu, dung môi, phụ gia, thành phẩm

-          Quản lý chất lượng hàng hoá chế biến

-          Quản lý lượng hàng hoá sang chai, đóng gói

-          Quản lý chất lượng hàng hóa trong quá trình lưu thông, hàng tồn kho

-          Quản lý sản phẩm không phù hợp

4.      Phần mềm quản lý kho (nguyên liệu, thành phẩm, vật tư bao bì):

-          Quản lý xuất/nhập vật tư, bao bì của Công ty, 3 Chi nhánh

-          Quản lý số lượng, chủng loại tồn thực tế ở từng xưởng sản xuất

-          Quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư, bao bì

-          Quản lý quy cách đóng gói

-          Vật tư không phù hợp

5.      Phần mềm quản lý chính sách bán hàng:

-          Quản lý chính sách bán hàng 

-          Theo dõi thực hiện chi trả chiết khấu, khuyến mãi theo chính sách bán hàng

6.      Phần mềm quản lý tài sản, cơ sở vật chất:

-          Quản lý tài sản, đất đai, nhà cửa của Công ty, của các chi nhánh

-          Quản lý trang thiết bị, máy móc, xe ôtô...

-          Quản lý danh mục sản phẩm của Công ty

7.      Phần mềm quản lý nhân lực:

-          Quản lý nguồn nhân lực của toàn công ty, của các Chi nhánh

-          Quản lý lương và thu nhập của từng nhân viên

8.      Phần mềm quản lý cổ đông:

-          Quản lý danh sách các cổ đông, số cổ phần nắm giữ của từng cổ đông

-          Theo dõi chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông

-          Sự thay đổi trong năm

9.      Phần mềm quản lý danh mục:

-          Quản lý các danh mục trong hệ thống để sử dụng thống nhất toàn công ty

10.  Phần mềm quản trị:

-          Quản trị người sử dụng

-          Phân quyền cho từng người sử dụng

-          Quản trị các thông tin chung trong hệ thống